1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji „1+1” jest firma Herbs Heritage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelniaka 26a, 41-400 Mysłowice, właściciel sklepu internetowego www.supra3.pl.

Adres korespondencyjny Organizatora Promocji: Herbs Heritage Sp. z o.o. ul. Kościelniaka 26a, 41-400 Mysłowice.

E-mail kontaktowy: sklep@herbheritage.pl.

Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.supra3.pl.

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.

Osoby biorące udział w Promocji zwane są dalej Uczestnikami.

Osoby, które złożą zamówienie w trakcie trwania promocji, zamawiając dwa małe opakowania produktu Supra3 35g, otrzymają za darmo trzecią sztukę produktu Supra3 35g.

 

2. Zasady promocji

W czasie trwania Promocji „1+1” nie obowiązuje zasada wielokrotności, oznacza to, że do każdej transakcji, w której uczestnik kupuje dwa opakowania SUPRA3 35g, dodawane jest tylko jedno opakowanie SUPRA3 gratis.

Zgodnie z powyższą zasadą, Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z promocji podczas różnych procesów zakupowych, spełniając warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

3. Okres trwania promocji

Promocja obowiązuje od dnia 07.08.2023, jednocześnie Herbs Heritage Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jej zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

4. Reklamacje i spory

Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem.

Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, należy wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.

W przypadku skorzystania przez Uczestnika – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu produktu promocyjnego wraz pozostałymi produktami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji w dowolnym momencie, jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na prawa Uczestników nabytych przed datą wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.supra3.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu jego zmiany lub odwołania.

Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie www.supra3.pl oraz w siedzibie Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Add to cart